پرونده «وطن امروز» برای مستند «دو برادر»؛ از شهید نفاق تا شهید داعش

به گزارش عماریار  به نقل از وطن امروز یک سال میگذرد از واقعه ای شوم، از «به وقت تھران» که چند «ترقه بازی» دل مردم را به لرزه
انداخت و حضور چند داعشی با اھدافی کور در مجلس شورای اسلامی و حرم امام، خونھایی را بر زمین ریخت و
فریادھایی را به آسمان برد. عده ای بابت امنیتی که مدیون مدافعان حرم بود، سجده شکر به جا آوردند و عده ای
دیگر که ھمیشه ھشتگ و کنایه ھایشان جگر مادران شھید حرم و میھن را میسوزاند، باز به کنایه ھای خود ادامه
دادند. این اتفاق اما خانواده ھایی را داغدار کرد که در میان آنھا خون شھید جواد تیموری به گونهای دیگر به چشم
آمد؛ شھیدی که به تنھایی لشکر یک نفره ای شد برای دفاع از میھن. جوان دھه ھفتادی ای که برادر شھیدش را
ندیده بود اما یقین داشت که ارثیه خانوادگی این خانواده «شھادت» است و جواد تیموری ھمچون محمدرضا، خون
خود را به پای جاودانی انقلاب فدا کرد. مستند «دوبرادر» روایتی از این ارثیه خانوادگی است؛ محمدرضا تیموری که
به دست منافقین- داعشی ھای دھه 60 -به شھادت رسید و جواد تیموری که در 17 خردادماه سال گذشته در
حادثه مجلس، آبروی نسل جدید شد.
گفتوگوی «وطن امروز» با محمدسعید غدیریان، کارگردان مستند «دو برادر»
دو برادر، روایت 2 قھرمان
شھید جواد تیموری، پاسدار مجلس شورای اسلامی، یکی از شھدای حمله تروریستی به مجلس بود که با
مقاومت خود در گیت ورودی مجلس در مقابل تروریستھا مانع ورود آنھا به صحن مجلس شد. شھید تیموری
برادری ھم دارد که او ھم در سالھای دفاع مقدس به شھادت رسیده است. «دو برادر» مستندی به کارگردانی
محمدسعید غدیریان و روایتی از این دو برادر شھید است که به فاصله 30سال از یکدیگر در دفاع از انقلاب اسلامی
به شھادت رسیدند. غدیریان در گفتگو با «وطن امروز» درباره مستندش گفت: «دو برادر» مستندی در رابطه با 2
روزنامه وطن امروز 2018/9/6
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/BlockPrint/193515 2/3
برادر شھید است که ھیچگاه ھمدیگر را ندیده اند. «شھید محمدرضا تیموری» اواخر جنگ تحمیلی، بعد از پذیرش
قطعنامه شھید میشود و «شھید جواد تیموری» در حادثه تروریستی حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی
در سال 96 به شھادت میرسد. ما فیلمبرداری را از روز چھلم آغاز کردیم، یعنی مراسم چھلم ایشان را در مسجد
«قمربنی ھاشم» فیلمبرداری کردیم. خانواده شھید تیموری خیلی زحمت کشیدند و ما خیلی آنھا را اذیت کردیم
چون 40 روز از شھادت «شھید جواد تیموری» گذشته بود که ما کار را شروع کردیم، این ھم برای ما سخت بود که
بخواھیم به خانواده نزدیک شویم و ھم برای آنھا سخت بود. این مستندساز درباره چگونگی آشناییاش با این دو
برادر شھید اظھار داشت: بعد از شھادت شھید جواد تیموری، از طریق رسانه ھا با آنھا و خانواده شان آشنا شدم.
وقتی دیدم خانواده ای ھست که یک فرزندشان در جنگ تحمیلی شھید شده و فرزند دیگرشان در سال 96 در
تھران، برایم جالب شد و تصمیم به ساخت مستندی درباره آنھا گرفتم. غدیریان توضیح داد: شھید محمدرضا
تیموری، بعد از پذیرش قطعنامه598 به ھمراه خیلی از نیروھا که در حال بازگشت از جبھه ھا بودند، در جاده اھواز-
خرمشھر، غافلگیر و محاصره میشوند و بسیاری از آنھا به شھادت میرسند. از 160 رزمنده، 5-4 نفرشان نجات
پیدا میکنند و چند نفر ھم اسیر میشوند از جمله دکتر محمد حاج بابایی که در مستند ھم حضور دارد. دکتر بیاتی
و 3-2 نفر دیگر نیز میتوانند جانشان را نجات دھند و اسیر نمیشوند. وی ادامه داد: شھید جواد تیموری، برادر
کوچک محمدرضاست که مسؤول حفاظت بخش مردمی ساختمان مجلس شورای اسلامی بود و ھفدھم خردادماه
سال 96 در حمله تروریستی عوامل داعش به مجلس به شھادت رسید. کارگردان مستند «دو برادر» در بخش
دیگری از سخنانش بیان کرد: مدتی مصاحبه ھای زیادی با خانواده ھای شھدا میگرفتم. یکبار از پدر شھیدی که
درباره فرستادن بچه ھایشان به جنگ میگفت، پرسیدم شما که میدانستی ممکن است پسرت شھید شود،
چرا باز ھم او را فرستادی؟ با جدیت خاصی در جواب من گفت: چه داری میگویی؟ بله که میدانستم! با اینکه
ناراحت بود از اینکه فرزندش شھید شده اما انگار این را یک وظیفه میدانست. در خانواده شھدا و خانواده ھای
مذھبی که شھید داده اند، این موضوع وجود دارد. بویژه اگر با مادران شھدا ھم صحبت شوید این مسأله واضح
است، به رغم اینکه میدانند ممکن است فرزندشان شھید شود ولی وقتی پای انقلاب، دفاع و جنگ در راه خدا
برسد، کوتاه نمی آیند. غدیریان تصریح کرد: به تصویر کشیدن آدمھایی که در بدترین شرایط ممکن، بھترین تصمیمات
را میگیرند و مفاھیمی از جنس امید، آرمان خواھی، عدالت خواھی، تلاش، وحدت، ظلم ستیزی، اخلاقمداری و…
را دارند، سبب میشود در مخاطب تأثیر بگذارد. وقتی این تأثیرگذاری انجام شود درواقع ما نسلی را با این مفاھیم
تربیت کرده ایم.
نگاھی به مستند «دو برادر» ساخته محمدسعید غدیریان
چکیدن قطرهای از خون ھابیل بر پرده نقرهای
علیرضا ملوندی: در یکی از روزھای گرم اواخر بھار، ناگھان خبری در سطح کشور پخش میشود. پارلمان، نماد
حاکمیت جمھور بر تقدیرات خود توسط یک گروه تروریستی خارجی مورد حمله مسلحانه قرارگرفته است.
تروریست ھا قصد ورود به صحن اصلی مجلس را دارند و نیروھای امنیتی نیز در کشاکش درگیری با آنھا، سعی دارند
ضمن ممانعت از رسیدن مھاجمان به اھداف اصلی، مانع افزایش تلفات در این ماجرا شوند.
روزنامه وطن امروز 2018/9/6
http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/BlockPrint/193515 3/3
نخستین محوری که به ذھن او میرسد، ساخت یک اثر
با روایت این ماجرا برای یک فیلمساز یا نویسنده، طبیعتاً
جنایی – پلیسی جذاب و پرشور با قابلیت بالای جذب مخاطب است که ھیجان بالای اثر باعث میخکوب شدن
مخاطب روی صندلی شود. با گذشت چند ماه از حادثه تروریستی رخداده در مجلس شورای اسلامی، یک
مستندساز سراغ ساخت اثری در این باره رفته اما نه با رویکردی که گفته شد. محمدسعید غدیریان در «دو برادر»
سراغ یکی از قربانیان این حادثه تروریستی که از قضا یک پاسدار جوان حفاظت مجلس است رفته و تلاش کرده
زندگی او را زیر ذرهبین بگیرد. او سراغ فردی رفته که شھادت در این حادثه تنھا مزیت او نیست بلکه یک ویژگی
جالب دیگر دارد و آنھم برادر شھید بودن است. شھید جواد تیموری که در حادثه تروریستی مجلس به شھادت
رسید، برادری نادیده داشت که در عملیات مرصاد و در برابر گروه تروریستی منافقین به شھادت رسیده بود و این بار
نوبت خودش بود که توسط گروھی دیگر از تروریستھا جان خود را از دست بدھد. «دو برادر»، مستند پرترهای
درباره شھیدان رضا و جواد تیموری است که کارگردان در آن کوشیده با رفتن سراغ خانواده و دوستان این دو شھید
روایتگر بخشی از زندگی آنان باشد. مستند با مرور زندگی رضا، برادر بزرگتر شروع میشود. خانواده شھید و
ھم رزمانش ھر یک از زاویه ای زندگی او را شرح داده و از شھید میگویند. در ادامه نیز روایت زندگی برادر کوچکتر
یعنی جواد به ھمان ترتیب از زبان نزدیکان و دوستان شھید بیان میشود. مصاحبه ھا اطلاعات نسبتاً خوبی از این
دو شھید به مخاطب ارائه میکنند، به طوری که از بدو تولد شروعشده و تا زمان شھادت تاریخچه مختصری از
زندگی و روحیات شھید از زبان مصاحبه شوندگان ارائه میشود. کارگردان برای اینکه مصاحبه ھا خسته کننده نشود
بین گفتوگوھا از تصاویر مختلف مرتبط با این شھدا استفاده کرده است، بویژه در نیمه دوم کار که به دلیل گسترش
ابزارھای فیلمبرداری، تصاویر بیشتری از شھید جواد تیموری موجود است. با وجود این مساله، به نظر میرسد
شاید اگر در «دو برادر» شاھد به کارگیری شیوه دیگری برای پرداخت به این سوژه بودیم مستندی جذاب تری
می دیدیم. در «دو برادر» بدون وجود گفتار متن یا حلقه رابط دیگری شاھد حدود ۴۵ دقیقه گفتوگو درباره این دو
شھید ھستیم و ھمین باعث کند شدن ریتم اثر شده است. شاید اگر از مستند داستانی برای روایت زندگی این
دو شھید استفاده میشد کارگردان در این باره موفق تر بود.
با این حال، «دو برادر» یک ویژگی مھم دارد و آنھم این است که اولاً در دل یک ماجرای امنیتی سراغ داستانی
توانسته است ماده اولیه خوبی برای تولید کارھای متفاوت تر در این باره فراھم کند. ایران در
عاطفی رفته و ثانیاً
طول ٣٨ سال پس از انقلاب ھزاران نفر قربانی عملیات تروریستی داشته اما ھنر و بویژه سینما تقریباً ھمه این
سوژه ھا را به ھیچ انگاشته و فراموش کرده است. «دو برادر» جبران بخشی از این نسیان در یکی از مھمترین
حملات تروریستی علیه کشور است.

اشتراک گذاری...

شبکه های احتماعی نویسنده

شما چی فکر میکنید ؟

توجه : آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.