خانه
آموزش
کتاب
اکران
مشارکت و همکاری
موضوع
استکبار جهانیاستکبار اقتصادیاستکبار سیاسیاستکبار فرهنگی و رسانه‌ایافول استکبار جهانیتقابل با آزادی خواهانحقوق بشر آمریکاییرژیم صهیونیستیمدرنیتهاقتصادیتولید و کارآفرینیحمایت از کالای ایرانیراهبردهای اقتصادیفقر و فاصله طبقاتیانقلاب اسلامیتقابل با استکبار جهانیحوادث دهه شصتدستاوردهای انقلاب اسلامیامنیتیسرمایه‌های انسانیسیاستعلومدفاع مقدسروایت فتحمادران و همسران شهدانقش بانوان در جبههدهه فجرروابط بین المللشهدای ترورصدور انقلاببیداری اسلامیمحور مقاومتمدافعان حرمفتنه 88فعالیت های مردمیاردوهای جهادیبسیججهاد سازندگیمبارزات قبل از انقلابنفوذنقد درون گفتمانینقد اقتصادینقد سیاسی و قضایینقد فرهنگی و اجتماعیتاریخیتاریخ تمدنتاریخ سیاستتاریخ علومدانش و فناوریانرژی هسته ایبرق و فناوری اطلاعاتخودروسازیسایر علومصنایع نظامیفضانظام آموزشیسبک زندگیآداب و رسومبحران جمعیتتربیت فرزندتشکیل خانوادهریحانهعفاف و حجابفرهنگ عمومیسرگرمیسلامت و تندرستیامنیت غذاییپزشکیطب سنتیشخصیت نگارادیان و مذاهبدانشمندانسیاستمدارانشاعران و هنرمندانشهدا و رزمندگانمردمیورزشکارانمحیط زیستانسان و طبیعتحیوانات و طبیعتکشاورزی و دامپرورینهضت مردمیآئین‌های مذهبیاسلام هراسیتبلیغ اسلامدست هم رو بگیریمروحانیت و طلابسیره علماکرونا و مامسجد محوروحدت و تقریب مذاهبورزش و تندرستیی- کلبه کرامت
ژانر
قالب
عماریار
خرید اشتراک
خرید اشتراک عماریار
  • تماشا هزاران ساعت فیلم، مستند و نماهنگ به صورت نامحدود.
  • به صورت حلال و قانونی، از تماشای فیلم‌ها بهره‌مند شوید.
  • امکان دانلود آثار، محدود به دو دانلود در روز می‌باشد.
  • شما با خرید و دریافت اشتراک، از صاحبان و تولیدکنندگان آثار حمایت می‌کنید.
  • آثار آموزشی، مستقل بوده و با خرید اشتراک امکان تماشای آنها وجود ندارد.
یک ماهه
۲۴,۰۰۰ تومان
خرید
سه ماهه
۶۷,۰۰۰ تومان
خرید
شش ماهه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
خرید
یک ساله
۲۱۰,۰۰۰ تومان
خرید
خرید اشتراک برای کاربران خارج از ایران
به مبالغ فوق، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.
بازگشت به صفحه اصلی
شماره تماس پشتیبانی: ۰۲۱۴۲۷۹۵۹۱۰