خانه
اخبار

اعلی حضرت که بود | عماریار

منصور فروزش

اولیــن بــار در  زمــان قاجــار بــود کــه ســاختن مجســمۀ پادشــاهان رونــق گرفــت. در زمــان محمدرضــا پهلــوی و پــدرش هــم ادامــه پیــدا کــرد. کــم کــم کار بــه جایــی رســید کــه در روزنامه هــا، آگهی هایــی بــرای ســاخت مجســمه در دربــار می‌دادننــد و هــر جــا می‌خواســتند امتیــازی از دربــار بگیرنــد، دســت بــه دامــان مجســمه ســازی می‌شــدند.

امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
قیمت: 1,000 تومان
سال تولید:
1391
دسترسی به هزاران ساعت فیلم، مستند و نماهنگ با خرید اشتراک عمّاریار
خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
کارگردان :
نویسنده :
تدوین :
زمان :

39 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 3 از 5

    user_admin

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.