خانه
اخبار
اعلی حضرت که بود

اعلی حضرت که بود | عماریار

منصور فروزش

اولیــن بــار در  زمــان قاجــار بــود کــه ســاختن مجســمۀ پادشــاهان رونــق گرفــت. در زمــان محمدرضــا پهلــوی و پــدرش هــم ادامــه پیــدا کــرد. کــم کــم کار بــه جایــی رســید کــه در روزنامه هــا، آگهی هایــی بــرای ســاخت مجســمه در دربــار می‌دادننــد و هــر جــا می‌خواســتند امتیــازی از دربــار بگیرنــد، دســت بــه دامــان مجســمه ســازی می‌شــدند.

امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
1,000 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
کارگردان :
نویسنده :
تدوین :
زمان :

39 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.