خانه
اخبار
موضوع
ژانر
دشمن پشت دروازه‌ها

دشمن پشت دروازه‌ها | عماریار

ایــن مســتند کوتــاه، راه‌هــای رســیدن بــه رابطــه مطلــوب بــا آمریــکا را بررســی و رفتــار آمریــکا و ایــران را بــرای رســیدن بــه تعامــل مــورد توجــه قــرار می‌دهــد. همچنیــن ایــن اثــر بــه نقــد ایــن موضــوع کــه چــه موقــع تعامــل بــا آمریــکا ممکــن مــی‌شــود، مــی‌پــردازد.

امتیاز :2.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
موضوع:
کلمات کلیدی:
رایگان
خرید اشتراک
دسترسی به هزاران ساعت فیلم و مستند با خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
کارگردان :
زمان :

10 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.