خانه
اخبار

ما بیشماریم | عماریار

مازیــار بــه همــراه همســر فرانســوی خــود، مدتــی اســت کــه بــه روســتای (گرمــه) نقــل مــکان کرده‌انــد. او اســتاد ســفالگری و همســرش یــک حقوقــدان اســت. آنهــا فعالیت‌هایــی جهــت جــذب توریســت و رونق‌گردشــگری نیــز انجــام می دهنــد.ســال88، سالیســت کــه اتفاقــات زیــادی را در ایــران رقــم می زنــد. خارج از مرزهــای ایــران امــا جوانانــی ادعــای نادیــده گرفتــه شــدن دارنــد. ولــی چــه تفاوتــی میــان آنهــا بــا جوانــان روســتایی وجــود دارد؟ مازیــار بــا تجربــه زندگــی در فرانســه، روایــت خــود را از ایــن اتفاقــات بیــان می‌کنــد.

امتیازدهی 2.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :2.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
500 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
جوایز :

تقدیر شده در سومین جشنواره مردمی فیلم عمار

زمان :

33 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 2 از 5

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.