| |
خانه
اخبار
موضوع
ژانر
من جوانمردم

من جوانمردم | عماریار

مــادری بــرای خریــد لبــاس عیــد فرزنــد خــود بــه بــازار مــی رود. او نگــران اســت کــه لبــاس مــورد نظــر خــود را کــه متناســب بــا تربیــت فرزنــدش باشــد، پیدا نکنــد. بالاخره لباســی را انتخــاب می کنــد ولــی پــدر خانــواده لبــاس را نمی پســندد. مــادر دســت بــه کار می شــود تــا خــودش مشــکل را برطــرف کنــد.

امتیاز :3.50
00:00:00
00
00
گزارش خطا
موضوع:
500 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
کارگردان :
نویسنده :
زمان :

14 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خسته نباشید و خدا قوت به سوژه یاب های اکتیو عمار …

  • خیلی عالی
    تیریک میگم به همه مادران جهادی این سرزمین.
    این مادران هستند که شهدای فردای ما را پرورش می دهند.

  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.