خانه
اخبار

هلو | عماریار

حمید رضا ملازینل

دســت هایی در کار اســت  تــا میــوه ارزان باغــدار را بــه قیمــت گــران بــه شــهروندان بفروشــد و ســودهای کلانــی را نصیــب خــود کنــد. در حالــی کــه قیمــت نهایــی محصــولات کشــاورزی در بــازار بســیار بالاســت، باغــداران همیشــه متضــرر هســتند و مشــتریان همیشــه در تنگنــا. مســتند «هلــو» در پــی آن اســت کــه بــازار میــوه و تــره بــار را از باغــدار تــا مصــرف کننــده تعقیــب کنــد.

امتیازدهی 1.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :1.00
00:00:00
00
00
قیمت: 500 تومان
سال تولید:
1391
دسترسی به هزاران ساعت فیلم، مستند و نماهنگ با خرید اشتراک عمّاریار
خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
کارگردان :
سال تولید :
زمان :

10 دقیقه

نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 1 از 5

    user_admin

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.