عماریار
موضوع
|
|
|
آموزش
|
کتاب
|
اکران
|
|
بلاگ
خانه
آموزش
کتاب
اکران
مشارکت و همکاری
موضوع
استکبار جهانیاستکبار اقتصادیاستکبار سیاسیاستکبار فرهنگی و رسانه‌ایتقابل با آزادی خواهانحقوق بشر آمریکاییاقتصادیتولید و کارآفرینیحمایت از کالای ایرانیراهبردهای اقتصادیفقر و فاصله طبقاتیانقلاب اسلامیتقابل با استکبار جهانیحوادث دهه شصتدستاوردهای انقلاب اسلامیامنیتیسرمایه‌های انسانیسیاستعلومدفاع مقدسروایت فتحمادران و همسران شهدانقش بانوان در جبههدهه فجرروابط بین المللشهدای ترورصدور انقلاببیداری اسلامیمحور مقاومتمدافعان حرمفتنه 88فعالیت های مردمیاردوهای جهادیبسیججهاد سازندگیمبارزات قبل از انقلابنفوذنقد درون گفتمانینقد اقتصادینقد سیاسی و قضایینقد فرهنگی و اجتماعیتاریخیتاریخ تمدنتاریخ سیاستتاریخ علومدانش و فناوریانرژی هسته ایبرق و فناوری اطلاعاتخودروسازیسایر علومصنایع نظامیفضانظام آموزشیسبک زندگیآداب و رسومبحران جمعیتتربیت فرزندتشکیل خانوادهریحانهعفاف و حجابفرهنگ عمومیسرگرمیسلامت و تندرستیامنیت غذاییپزشکیطب سنتیشخصیت نگارادیان و مذاهبدانشمندانسیاستمدارانشاعران و هنرمندانشهدا و رزمندگانمردمیورزشکارانمحیط زیستانسان و طبیعتحیوانات و طبیعتکشاورزی و دامپرورینهضت مردمیآئین‌های مذهبیاسلام هراسیتبلیغ اسلامدست هم رو بگیریمروحانیت و طلابسیره علماکرونا و مامسجد محوروحدت و تقریب مذاهبورزش و تندرستیی- کلبه کرامت
ژانر
قالب

تأسیس فیلمخانه

فیلمخانه، مرکزی برای دسترسی میدانی مردم و خانواده‌های شهرها و روستاها به فیلم‌های عماریار است. در این طرح افرادی که مدیریت یک کافی‌نت، ویدئوکلوپ، مؤسسه یا کانون فرهنگی و… را دارند می‌توانند نمایندگی عرضه فیلم‌ها در شهر یا روستای خود را دریافت کنند. سپس هر مرکز طبق تفاهمنامه‌ای که با عماریار امضا می‌کند به دانلود نامحدود آثار سایت دسترسی پیدا می‌کند و می‌تواند آن‌ها را به مصرف‌کننده بفروشد. کسب نمایندگی عماریار نیاز به هزینه اولیه ندارد و از لحاظ تجهیزات نیز همان سیستم شخصی یا کاری کفایت می‌کند. در این طرح، انتفاع طرفین به‌صورت درصد فروش محاسبه می‌شود.

  • علاقه‌مندان به «تأسیس فیلمخانه» می‌توانند از طریق تکمیل این فرم، نحوه همکاری خود را با عماریار را اعلام نمایند: