| |
خانه
اخبار
موضوع
ژانر
هامون تشنه است

هامون تشنه است | عماریار

مشــکلات در زهــک زیــاد اســت از طرفــی مــردم شــهرهای اطــراف هــم بــه اینجــا می آیند تــا بــه مشکلات شــان رســیدگی شــود. در زهــک، در کنــار ســختی هــا دوســتی و همدلــی شــیعه و ســنی زندگــی را شــیرین کــرده اســت. اینجــا پشــت میز نشــینی، معنایی نــدارد. در ایــن میــان مــردی همــواره در تــلاش اســت تــا مــردم در حــل مشــکلات خودکفــا باشــند. ایــن مســتند بــه زندگــی و راه و روش او می پــردازد.

امتیاز :2.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
موضوع:
کلمات کلیدی:
500 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
کارگردان :
زمان :

15 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.