خانه
اخبار

خانه عماریار | مرجع تماشا و دانلود فیلم و مستند

;
روزگار اکبر
روزگار اکبر

مستند، حکایتی دربارة «اکبر محمدزاده»، روشن‌دل ایلامی است. آقای محمدزاده، با وجود مشکلات نابینایی، سرطان و داشتن فقط یک کلیه، پنج فرزند دارد. علاوه‌بر این، او یک فعال اجتماعی است و بیشتر وقت خود را صرف خدمت به مردم می‌کند. آقای محمدزاده که به اقتصاد مقاومتی اعتقاد راسخی دارد، به شالی‌کاری و پرورش مرغ مشغول است.

تماشا
داد
داد

مستندی «داد»، در اعتــراض بــه فســاد و زد و بندهــای دلالان باربــری، عــده‌ای از راننده کامیون‌هــا در بنــدر عبــاس دســت بــه اعتــراض می‌زننــد ولــی بــا مشــکلی مواجــه مــی‌شــوند، مشــکلی بــه نــام اقــدام علیــه امنیــت ملــی! بــه ایــن بهانه تعــدادی از دانشــجویان، بعــد از اطــلاع از موضوع وارد ماجــرا می‌شــوند. آنهــا تصمیــم می‌گیرنــد تــا در ایــن رابطــه یــک مســتند بســازند. مســتندی کــه کمــی از ایــن ماجــرا فراتــر خواهــد رفــت. جمهوریــت، عدالــت و امنیــت!

تماشا
بیشتر از مادرم
بیشتر از مادرم

مستند بیشتر از مادرم، فعالیت‌های مادر شهید «حاج علی قوچانی» را روایت می کند. این مادر شهید اصفهانی در دوران دفاع مقدس و بعد از آن، فعالیت‌های فوق العاده‌ای داشته و در حال حاضر نیز فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد.

تماشا
بزنگاه
بزنگاه

این مستند پرتره که از تولیدات مشترک مرکز مستند سوره و اداره فیلم بسیج است روایتی آست از زندگی مازیار بیژنی، کاریکاتوریست مطرح کشور که مجله ای با نام بزنگاه را به چاپ رسانده و حدود 10 سال، مسئول ستون ثابت کاریکاتور روزنامه کیهان بوده است.

تماشا
محی الدین
محی الدین

این مستند که در فاصله زمانی کمتر از چهل روز از فوت آیت الله حائری شیرازی تولید شده به بررسی ابعاد مختلف شخصیتی این عالم بزرگوار می‌پردازد.

تماشا
نمایش بیشتر