خانه
اخبار
پسکت

پسکت | عماریار

اقتصــاد همیشــه بــه بانــک وابســته بــوده و هســت. امــا خیلــی از اوقــات بانــک جز دردســر و مشــکل چیــز دیگــری بــرای مــردم نــدارد. در ایــن مســتند خانــواده‌ای را می‌بینیــم کــه همیشــه پول نقد در دسترسشــان هســت و مشــکلات مالی هرگز آنها را آزار نمی‌دهد. آنان تدبیــری را پیشــه کرده‌انــد کــه ســال ها قبــل امــام(ره) مــردم را بــه آن توصیــه می نمــود: «صنــدوق قرض الحســنه پســکت».

امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
500 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
زمان :

24 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.