خانه
اخبار

پسکت | عماریار

محمدحسین بزرگی راد

اقتصــاد همیشــه بــه بانــک وابســته بــوده و هســت. امــا خیلــی از اوقــات بانــک جز دردســر و مشــکل چیــز دیگــری بــرای مــردم نــدارد. در ایــن مســتند خانــواده‌ای را می‌بینیــم کــه همیشــه پول نقد در دسترسشــان هســت و مشــکلات مالی هرگز آنها را آزار نمی‌دهد. آنان تدبیــری را پیشــه کرده‌انــد کــه ســال ها قبــل امــام(ره) مــردم را بــه آن توصیــه می نمــود: «صنــدوق قرض الحســنه پســکت».

امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :3.00
00:00:00
00
00
قیمت: 500 تومان
سال تولید:
1395
دسترسی به هزاران ساعت فیلم، مستند و نماهنگ با خرید اشتراک عمّاریار
خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
زمان :

24 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 3 از 5

    user_admin

    خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.