خانه
اخبار

یک خانم محترم | عماریار

مریم السادات مومن زاده

شهریور 1320، مــردم در کوچــه و بــازار جمــع شــده بودنــد تــا نظاره گــر رژه ارتــش اجنبــی در خیابان‌هــا باشــند. امــا یــک جــای کار اشــکال داشــت. مــردم نــه از دولــت مســتقر راضــی بودنــد و نــه از حضــور و دخالــت اجنبــی در کشــور. در بیــن ایــن اتفاقــات امــا هنــوز کشــیده شــدن چادرهــا از ســر مــادران و همســران بیشــتر بــه یــاد مانــده اســت. مســتند یــک خانــم محتــرم وضعیــت ایــران در سال‌های منتهی به 1320 را روایت می‌کند.

امتیازدهی 4.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
امتیاز :4.00
00:00:00
00
00
قیمت: 2,000 تومان
سال تولید:
1394
دسترسی به هزاران ساعت فیلم، مستند و نماهنگ با خرید اشتراک عمّاریار
خرید اشتراک
مشخصات فیلم :
جوایز :

تقدیر شده در هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار

زمان :

40 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • امتیاز 4 از 5

    سید جواد

    بسیار عالی بود

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.