| |
خانه
اخبار
موضوع
ژانر
دختر لر

دختر لر | عماریار

همســر نامــزد دهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری در اســتدلالش بــرای تقلــب بــه خبرنــگار BBC در انتخابــات مــی گویــد: «مــن یــک لــر هســتم و همســرم دامــاد لرهاســت. مگــر مــی شــود لرهــا دامــاد خــود را رهــا کننــد و بــه فــرد دیگــری رأی دهنــد؟!» مســتند «دختــر لــر» بــه دنبــال پاســخ همیــن ســئوال اســت.

امتیاز :2.00
00:00:00
00
00
گزارش خطا
موضوع:
500 تومان
تماشا
اگر قبلا این اثر را خریده اید، از اینجا مشاهده کنید.
مشخصات فیلم :
کارگردان :
زمان :

22 دقیقه

سال تولید :
نظرات کاربران :
درج دیدگاه
  • خدا قوت

  • دیدگاه خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.